Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Internationella skolor

Uppdraget att utreda och utarbeta förslag när det gäller internationella skolor har omfattat att utreda orsakerna till att internationella skolor inte verkar etableras i den omfattning som efterfrågas och, om så behövs, föreslå författningsändringar för att så ska kunna ske. Vidare innehöll uppdraget att utreda om kommuner ska kunna vara huvudmän för internationella skolor och, om så bedöms vara fallet, lämna författningsförslag.

Det föreslås bl a att möjligheten för internationella skolor med enskild huvudman att ta ut elevavgifter ska begränsas. Nuvarande bestämmelser innebär att de elevavgifter som tas ut ska vara skäliga utifrån rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt. Förslaget innebär att de elevavgifter som tas ut endast ska få tas ut för att täcka rimliga merkostnader som är kopplade till att utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan. De ska även vara skäliga sett till de bidrag som lämnas av elevernas hemkommuner. Den föreslagna begränsningen av avgiftsuttaget innebär att det inte kommer att vara möjligt att ta ut registrerings- och anmälningsavgifter, vilket görs i viss utsträckning i dagsläget. Det kommer inte heller att vara möjligt att ta ut avgifter som är kopplade till exempelvis byggnads- eller reparationsfonder.

Enligt uppdraget skulle möjligheten för kommuner att driva internationella skolor utredas. Det föreslås att kommuner, efter medgivande från Skolinspektionen, ska få vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå om det finns behov av utbildningen.