Yttrande över Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att bestämmelser om ersättning för sjuklönekostnader ska upphävas.

Regelrådet finner att redovisningen är tillräckligt tydlig när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och berörda företag utifrån bransch och storlek. Påverkan på tidsåtgång och kostnader har redovisats tillräckligt tydligt på en övergripande nivå även om förtydliganden hade haft ett värde. Utifrån förutsättningen att upphävandet av den aktuella ersättningen redan har aviserats i budgetpropositionen för 2024 kan det anses acceptabelt att det saknas beskrivning av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Det kan också anses acceptabelt utifrån förutsättningarna i ärendet att det saknas beskrivning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden.

Beskrivningen av behovet av informationsinsatser är inte tillräcklig. Även företagens antal har beskrivits på ett sätt som inte är tillräckligt tydligt. Regelrådet finner vidare att beskrivningen av förslagets påverkan på företagens verksamhet kan vara alltför förenklad och i alla händelser brister i tydlighet. Även påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag har blivit beskrivna på ett alltför otydligt sätt. Dessa brister är sammantaget av en sådan vikt att de blir avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag