Yttrande över utkast till ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

I sak anges förslaget innebära att fler ämnen ska spåras tillbaka till odling av råvaran. Detta anges i sin tur leda till att fler ämnen får krav på att de markkriterier som ställs i regelverket ska vara uppfyllda och att utsläpp från odlingssteget inkluderas i beräkningen av klimatprestanda. Mer specifikt anges att råvarorna PAFD[1], teknisk majsolja och fria fettsyror inte längre kommer att vara restprodukter om förslaget genomförs. Det innebär att för biodrivmedel från dessa råvaror ska växthusgasutsläppen räknas från odling och det krävs spårbarhet för att kontrollera om markkriterierna är uppfyllda.

[1] PAFD är en förkortning för palm fatty acid distillate.