Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Avskaffat krav på tillstånd för hotell- och pensionatrörelser

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet har funnit att det varit önskvärt om förslagsställaren i mer detalj beskrivit berörda företag utifrån storlek än vad som framgår av remissen. Regelrådet har dock för alla aspekter funnit att beskrivningarna är tillräckligt tydliga och godtagbara.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag