Yttrande över Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag på hur EU-direktivet om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) i dess lydelse enligt Omnibus II-direktivet ska genomföras i svensk rätt. I det sammanhanget har även det s.k. ändringsdirektivet – ett direktiv som innehåller vissa ändringar av Solvens II-direktivet med avseende på grupptillsyn – beaktats. Dessutom föreslås hur de mindre ändringar i prospektdirektivet som framgår av Omnibus II-direktivet ska genomföras.

Solvens II-direktivet innebär en reformering av den grundläggande regleringen på EU-nivå för försäkringsföretag. Det utgör en del av ett samlat regelverk som också innehåller en omfattande kompletterande detaljreglering. Förslaget innebär ändringar i försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige samt i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Solvens II-direktivet innehåller bl a förändrade kapitalkrav för försäkringsföretagen, tydligare krav på företagsstyrning, förändrade regler för tillsynsprocesserna samt mer omfattande krav på försäkringsföretagens rapportering och offentliggörande av information.

Regelrådet har tidigare yttrat sig över Solvens II-direktivets genomförande i svensk rätt, vårt dnr N 2008:05/2011/429. Sedan dess har Solvens II-direktivet ändrats genom Omnibus II-direktivet och det s.k. ändringsdirektivet 2011/89/EU. Regelrådet har även yttrat sig över det svenska genomförandet av ändringsdirektivet, vårt dnr N 2008:05/2013/22. Då rådet saknar möjlighet att identifiera eventuella andra ändringar fokuserar rådet, i det följande, på de ändringar som följer av Sveriges genomförande av Omnibus II-direktivet. Omnibus II-direktivet preciserar de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter, det anges att det i huvudsak handlar om regler som säkerställer ett väl fungerande samarbete mellan de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna.