Yttrande över Utkast till lagrådsremiss om enklare redovisning

I promemorian anges att syftet med förslagen är att förenkla för företagen och minska deras administrativa kostnader. Promemorian innehåller förslag om ändringar i bestämmelserna om årsredovisning och koncernredovisning avseende tilläggsupplysningar om personalen, anläggningstillgångar i mindre icke finansiella företag och mindre icke finansiella koncerner samt rätten för mindre företag och mindre koncerner att upprätta resultaträkning och balansräkning i förkortad form. Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen (1999:1078) angående bl a årsbokslutets utformning, räkenskapsår, tidpunkt för bokföringen, gemensam verifikation, former för bevarande av räkenskapsinformation och tiden för bevarande av densamma. I den upprättade konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslagen kommer att leda till minskade administrativa kostnader för företagen. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslagen.

Det bakomliggande förslaget

445.pdf ()