Yttrande över Utkast till lagrådsremiss om enklare redovisning

I promemorian anges att syftet med förslagen är att förenkla för företagen och minska deras administrativa kostnader. Promemorian innehåller förslag om ändringar i bestämmelserna om årsredovisning och koncernredovisning avseende tilläggsupplysningar om personalen, anläggningstillgångar i mindre icke finansiella företag och mindre icke finansiella koncerner samt rätten för mindre företag och mindre koncerner att upprätta resultaträkning och balansräkning i förkortad form. Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen (1999:1078) angående bl a årsbokslutets utformning, räkenskapsår, tidpunkt för bokföringen, gemensam verifikation, former för bevarande av räkenskapsinformation och tiden för bevarande av densamma. I den upprättade konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslagen kommer att leda till minskade administrativa kostnader för företagen. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslagen.