Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i lagen (1971:695) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, mervärdeskattelagen (1994:200), fordonslagen (2002:574), vägtrafikskattelagen (2006:227), taxitrafiklagen (2012:211), lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter, lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter samt lagen (2017:496) om internationellt polisiärt arbete.

Vägtrafikdatalagen föreslås reglera behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Den gäller endast behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och behandling av uppgifter i ett register. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst av personuppgifter, såsom särskild tillgång till körkortsfotografier vid kontroll av förarbehörighet. Det föreslås också bestämmelser om behandling av uppgifter om ett fordons registreringsnummer och chassinummer i syfte att tillhandahålla tekniska uppgifter som t.ex. fordonets fabrikat, modellkod och färg. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt EU:s dataskyddsförordning.

Lagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning. I den mån inte något annat följer av vägtrafikdatalagen eller förskrifter som har meddelats med stöd av den lagen gäller även bestämmelserna i regeringens föreslagna dataskyddslag med kompletterande bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning.

De bestämmelser i lagen om trafikregister som rör fordons registrering och brukande föreslås skiljas från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag som reglerar förutsättningarna för ett fordons registrering och brukande

De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Vid denna tidpunkt ska även lagen om vägtrafikregister upphöra att gälla.