Yttrande över utkast till proposition om Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin

I utkastet till proposition anges att ändringen av täckningsbeloppet för insättningsgarantin är en direkt följd av gemenskapsrätten. Regelrådet delar denna uppfattning och tillstyrker förslagen.

Den upprättade konsekvensutredningen uppfyller i allt väsentligt kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.