Yttrande över utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller utkast till proposition med ett nytt system för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Inom Arbetsmarknadsdepartementet utarbetades under våren 2021 promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16).

Utkastet till proposition innehåller förslag till lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det anges att under arbetet med propositionen har det identifierats behov av att komplettera vissa av förslagen i promemorian, i syfte att systemet ska få avsedd effekt. Det handlar i stor utsträckning om förtydliganden och språkliga och redaktionella ändringar, men också till viss del om materiella ändringar.

Till författningsförslagets 6 §, om vilka som stöd får lämnas till, föreslås ett undantag för vissa anställda. Förslagsställaren anger att inriktningen är att olika företagsformer ska bedömas lika. Det föreslås därför en bestämmelse som reglerar att aktieägare i egna bolag, verkställande direktörer och närstående till egenföretagare inte omfattas av målgruppen för stödet. Det medför följande tillägg till 6 § i författningsförslaget:
Stöd får inte lämnas för en anställning

  1. i ett aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person där den sökande är verkställande direktör,
  2. i ett aktiebolag där den sökande är aktieägare och aktieinnehavet för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av make, maka, registrerad partner, förälder eller barn till aktieägaren, uppgår till minst en tredjedel av aktierna, eller
    3. hos en egenföretagare där den sökande är make, maka, registrerad partner eller sammanboende till egenföretagaren.

Till författningsförslagets 17-22 §§, om återbetalning av ersättning. Förslagsställaren anger att inriktningen är att anpassa de föreslagna återkravsbestämmelserna till de som gäller inom flera andra förmånssystem. Syftet är att effektivisera återbetalningen av felaktigt utbetalda ersättningar.

Till författningsförslagets 25 §, om uppgiftsskyldighet. Förslagsställaren anger att inriktningen är att säkerställa att Kammarkollegiet ska kunna få uppgifter från registrerade omställningsorganisationer för att det nya systemet ska kunna följas upp, analyseras och utvärderas.

Till författningsförslagets 26-27 §§, om omprövning och överklagande. Förslagsställaren anger att inriktningen är att ta bort överklagandenämnden och ersätta denna med ett omprövningsförfarande hos Kammarkollegiet och möjlighet att därefter överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Det nya förslaget anges vara mer förenligt med rådande system för flera andra myndigheter.

Författningsförslaget ska träda i kraft den 30 juni 2022 i fråga om 1–4, 13–15 och

17–27 §§ och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

Det bakomliggande förslaget

Förslag