Yttrande över utredningen om hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredningen om en giftfri och cirkulär återförening av fosfor från avloppsslam lägger i betänkandet fram

två alternativ till reglering samt förslag om kompetensstöd, uppströmsarbete och kvalitetsutveckling. De huvudsakliga förslagen innebär:

·       förbud mot spridning av avloppsslam och andra avloppsfraktioner som uppstår vid rening av avloppsvatten samt uppsamlat klosettvatten, urin och fekalier, på eller i mark genom (1) totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag, eller (2) spridningsförbud, med undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark, med utgångspunkten att eventuella risker kan hanteras och åtgärdas,

·       återvinningskrav på minst 60 procent av den fosfor som finns i avloppsslammet för allmänna avloppsreningsanläggningar överstigande 20 000 personekvivalenter (pe),

·       bemyndigande till Naturvårdsverket att utfärda föreskrifter om bland annat hygieniserande behandling och andra kvalitetskrav, hantering i form av användningsbegränsningar, innehållsdeklaration, provtagning och analys samt information, anteckningar och rapportering

Förslagen innebär en ny förordning om användning av avloppsslam och vissa ytterligare avloppsfraktioner samt återvinning av fosfor samt ändringar i miljöbalken (1998:808), förordningen om förbud m.m. i vissa fall med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utredningen föreslår vidare uppdrag till Naturvårdsverket att koordinera det nationella uppströmsarbetet och säkra en central kompetens- och stödfunktion för avloppsfrågor och resurser i kretslopp, ansvara för regelbundet återkommande kontrollstationer samt föreslå kompletterande reglering för andra organiska gödselmedel. De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2022, men tillämpningen föreslås ske successivt, där större anläggningar (mer än 50 000 pe) ska tillämpa de nya reglerna senast efter 12 år och mindre anläggningar efter 15 år.