Yttrande över Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Förslagen innebär att det i utstationeringslagen förtydligas att med utstationering jämställs cabotagetransporter samt att Polismyndigheten vid kontroll av cabotagetransporter ska underrätta Arbetsmiljöverket om anmälningsskyldigheten inte är fullgjord. Förslagen innebär vidare att utstationeringslagen ändras så att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och att utse en kontaktperson i Sverige även för utstationering kortare än fem dagar. Undantaget från anmälningsskyldigheten för kortare utstationering tas därmed bort. Mottagaren av tjänster får även en skyldighet att underrätta Arbetsmiljöverket om den utstationerade arbetsgivaren inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts. Därtill får Arbetsmiljöverket vid sin tillsyn utökade befogenheter att begära in uppgifter avseende skyldigheterna att anmäla utstationering och att utse en kontaktperson. Arbetsmiljöverket ges också befogenhet att vid tillsyn förena ett beslut om föreläggande, med vite.