Yttrande över Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I den remitterade promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att gälla de fem första åren. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.

Förslaget medför en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)[1], som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Lagen ska tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

[1] I det följande förkortad IL.

Taggar:

expertskatt