Yttrande över Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås att enmansföretag som anställer en person ska vara berättigade till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten under som längst tolv månader. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas. Därtill föreslås att en nedsättningsberättigad anställning ska omfatta minst tre månader och en arbetstid om minst 20 timmar per vecka. Det anges vidare att nedsättningen inte får överstiga 25 000 kronor per månad. Förslaget ska genomföras genom en ny lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017 till 2021. Det anges att med enmansföretag avses en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) eller löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

En följdändring föreslås också i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i skatteförfarandelagen (2011:1244).