Yttrande över Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär en ändring i 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen (2015:315) så att bestämmelsen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel får lämnas om det finns särskilda skäl, upphävs. Vissa följdändringar föreslås i läkemedelslagen, lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera, lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Vidare föreslås ändringar i läkemedelslagen som innebär att bestämmelserna om beslut om utbytbarhet i läkemedelslagen kommer att gälla även för läkemedel som har godkänts centralt inom EU.