Yttrande över Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

·       Remissen innehåller förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). fortsättningsvis förkortad FRL.

Förslagsställaren föreslår en ändring i försäkringsrörelselagen så att vissa försäkringsföreningar som tidigare drivit verksamhet som understödsföreningar ska få meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare. Det handlar om små icke-kommersiella försäkringsgivare, många av dem mycket gamla, som meddelar försäkringar för en begränsad krets personer, exempelvis i form av sjuk- och olycksfallsförsäkringar eller livförsäkringar som endast omfattar begravningskostnader.