Yttrande över Vissa förslag på bränsleskatte-området inför budgetpropositionen 2024 (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lag (1994:1776) om skatt på energi.

Förslagen innebär att den årliga indexeringen av skatt på bränslen inte ska tillämpas för kalenderåren 2024 och 2025. Vidare föreslås att en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska gälla även för sådan förbrukning som sker under 2024 och 2025. För sådan förbrukning som sker under 2024 och 2025 medges nedsättning av koldioxidskatt med 2 242 kronor per kubikmeter och nedsättning av energiskatt med 1 582 kronor per kubikmeter. Ansökan om återbetalning av skatt ska göras per kalenderkvartal.

Det bakomliggande förslaget

Förslag