Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2010:23)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

I sak anges förslagen i promemorian innebära att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Vidare anges att förslag lämnas om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med avseende på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.