Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (AvpL) och inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Ändringarna avser en höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring samt en anpassning av investeraravdraget till kommissionens riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar.

I AvpL föreslås tillägg till reglerna som anger skatteunderlag vid kapitalförsäkring. Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget fastställt enligt vissa bestämmelser i AvpL multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november månad kalenderåret närmast före beskattningsåret samt föreslås ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget föreslås vidare dock lägst vara 1,25 procent av kapitalunderlaget. Samma procentenheter föreslås i IL vad gäller beskattningen av investeringssparkonton.

I IL föreslås även att investeraravdrag inte får göras om den skattskyldige eller någon närstående till honom under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.

Därutöver föreslås vissa ändringar av lagteknisk karaktär.