Yttrande över Ytterligare stimulanser på hyber -området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning personliga tillgångar (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om förfarandet vid skattereduktion för reparationsarbete och förslag ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Det ingår också förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

 

I sak anger förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås att en ny skattereduktion för reparationsarbeten för privatpersoner ska införas. Förslaget anges innebära att den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete samt reparation och underhåll av vitvaror utvidgas till att även omfatta arbete som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad. Det anges att även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas i den nya skattereduktionen. I likhet med vad som gäller för rut- och rotavdraget ges skattereduktion endast för arbetskostnader. Hämtning och lämning av produkterna omfattas av skattereduktionen, när transporten utgör en del av den föreslagna reparationstjänsten. Skattereduktionen anges utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet. Vidare anges förslaget innebära att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta sådana bedrägeribrott där gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för reparationsarbete och att Skatteverket ska vara skyldigt att anmäla dessa brott till åklagare. Det föreslås också att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.