Yttrande Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och hindra spridning av bakteriell njurinflammation (BKD) hos vattenlevande djur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer tillstånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på berörda företags administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt redogör för förslaget och dess effekter för berörda företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag