Ytttrande över förslag om förtydligade regler för producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter m.m.

Förslaget syftar till att märkningsbestämmelserna ska bli tydligare så att producentansvaret fungerar mer effektivt och en snedvriden konkurrens hindras. De föreslagna ändringarna i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är en anpassning till det regelverk som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska gemenskapen. Regelrådet tillstyrker förslaget.