Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Dalarnas län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län och anger vilka vägsträckor som ska ha vilken bärighetsklass.

Vissa vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 (i det följande BK4) utan några närmare villkor. Andra vägsträckor föreslås tillhöra BK4 men förenat med villkor. Detta innebär att utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:14) om bärighetsklasser i Dalarnas län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Gävleborgs län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län och anger vilka vägsträckor som ska ha vilken bärighetsklass.

Vissa vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 (i det följande BK4) utan några närmare villkor. Andra vägsträckor föreslås tillhöra BK4 men förenat med villkor. Detta innebär att utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:13) om bärighetsklasser i Gävleborgs län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Västernorrlands län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län och anger vilka vägsträckor som ska ha vilken bärighetsklass.

Vissa vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 (i det följande BK4) utan några närmare villkor. Andra vägsträckor föreslås tillhöra BK4 men förenat med villkor. Detta innebär att utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:20) om bärighetsklasser i Västernorrlands län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Jämtlands län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jämtlands län och anger vilka vägsträckor som ska ha vilken bärighetsklass.

Vissa vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 (i det följande BK4) utan några närmare villkor. Andra vägsträckor föreslås tillhöra BK4 men förenat med villkor. Detta innebär att utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:28) om bärighetsklasser i Jämtlands län ska upphöra att gälla

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län. Förändringarna innebär i sak att flertalet vägavsnitt som förslaget omfattar upplåts för bärighetsklass 4. I vissa fall är denna förändring förenad med villkoret att det ska vara dubbelmonterade hjul på fordonen. Därutöver ingår i förslaget att ett antal broar som tidigare har haft lägre bärighetsklass (2 eller 3) nu får bärighetsklass 1 efter att broarna har förstärkts, vilket gör att dessa broar utgår ur föreskrifterna. Det finns också ett förslag att väg 588 ska ha bärighetsklass 2 under alla delar av året utom vinterperioden, då den bedöms klara bärighetsklass 1.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till bärighetsklasser i Norrbottens län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra vilken bärighetsklass. Samtliga ändringar som görs enligt förslaget innebär att vägarna kommer att tillhöra bärighetsklass 4. När det gäller vissa vägsträckor, som inte klarar den belastning som bruttoviktstabellen för bärighetsklass 4 genererar, anges det som särskilt villkor att fordonen måste ha dubbelmonterade hjul då vissa axellaster överskrids.

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västernorrlands län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2018/31267, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4. I föreskrifterna föreslås vissa särskilda villkor gällande att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg föreslås dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 föreslås undantagna från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:18) om bärighetsklasser i Västernorrlands län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Gävleborgs län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4. I föreskrifterna föreslås vissa särskilda villkor gällande att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg föreslås dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 föreslås undantagna från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:8) om bärighetsklasser i Gävleborgs län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jämtlands län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jämtlands län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4. I föreskrifterna föreslås vissa särskilda villkor gällande att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg föreslås dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 föreslås undantagna från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:1) om bärighetsklasser i Jämtlands län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4. I föreskrifterna föreslås vissa särskilda villkor gällande att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg föreslås dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 föreslås undantagna från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:7) om bärighetsklasser i Dalarnas län ska upphöra att gälla.

Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4. I föreskrifterna föreslås vissa särskilda villkor gällande att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg föreslås dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 föreslås undantagna från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2015:21) om bärighetsklasser i Uppsala län ska upphöra att gälla.

Trafikverkets föreskrifter om öppningstider för Södra kanalbroarna, Stockholms län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2018/3931, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarnas län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2018/9343, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2018/10225, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2016/2519, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets förslag om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:122) om hastighetsbegränsning på enskilda vägen till Forsmarks kraftstation i Uppsala län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2017/55058, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Trafikverkets föreskrifter för väg 56, Uppsala län

Det framgår av rubricerad remiss att Trafikverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 27, Blekinge län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2013:37) om hastighetsbegränsning på väg 27 i Blekinge län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2015/26010, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Trafikverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriftsförslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Trafikverkets föreskrifter om öppetider på bron över Falsterbokanalen

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter