Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 2755 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

 

Förslag till nya hastighetsgränser på del av väg 645 i Jönköpings län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26 och 195 i Jönköpings län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/688 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/3295 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/22138, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/2128, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 49 i Örebro län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 200 i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/1530:B, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/37974 A, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antalet remisser som inkommit till Regelrådet på senare tid avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 97 i Norrbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/40081 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 31 i Jönköpings län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/25400, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 850 i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009:34477-A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 855 och på väg 1120 i Östergötlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/25400, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs och Kalmar län samt förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge och Kalmar län

Rubricerade ärende, era diarienummer TR 10-A 2009:27598; TR 10-A 2009:38393; TR 10-A 2009:35459, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Yttrande över förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:140) om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)

De nu aktuella förslagen och den av Vägverket upprättade konsekvensutredningen utgör en komplettering av ett ärende som behandlades av Regelrådet vid sammanträde den 3 juni 2009. En myndighets förslag till föreskrifter om nya eller ändrade regler ska föregås av en utredning i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Av förordningen framgår bl.a. att företagens administrativa kostnader ska anges och att alternativa lösningar ska vägas mot varandra. I sitt tidigare yttrande anförde Regelrådet bl.a. att Regelrådet saknade möjlighet att bedöma om förslaget om krav på certifiering och CE-märkning kunde ha uppnåtts med en administrativt sett mindre betungande lösning. I den nu aktuella konsekvensutredningen anges att förslagen är en följd av gemenskapsrätten och att någon alternativ regleringsmöjlighet inte föreligger. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslagen.

Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR10 2009:27186, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Norrbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR10-A 2009:25561, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Alla nyheter