Boverkets förslag till föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

Rubricerade ärende, diarienummer 2887/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.