Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.