Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/05819/PBB, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.