Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.