Finansdepartementets förslag till nya regler om prospekt

Promemorian innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73 EU om ändringar av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad. Syftet med direktivet är att förbättra rättssäkerheten och minska administrativa bördor. De föreslagna ändringarna, som framför allt avser lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, innebär bl.a. att undantagen från skyldigheten att offentliggöra prospekt vid erbjudande till allmänheten utvidgas genom att vissa gränsvärden höjs. Exempelvis ska prospektskyldighet inte gälla vid erbjudanden till allmänheten som riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska personer (tidigare 100 personer), när erbjudanden avser köp av överlåtbara värdepapper till ett belopp motsvarande minst 100 000 euro (tidigare 50 000 euro) för varje investerare eller när vart och ett av de överlåtbara värdepappren har ett nominellt värde som motsvarar minst 100 000 euro (tidigare 50 000 euro). Vidare föreslås krav på att prospektens sammanfattning ska innehålla s.k. nyckelinformation och att prospektens format ska standardiseras samt att beloppsgränsen för uppkomsten av prospektskyldighet för erbjudanden till allmänheten höjs till 2,5 miljoner euro (tidigare 1 miljon euro).