Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Rubricerade ärende, diarienummer 15-15731, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.