Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets granskning omfattar inte förslag som inte har föreskriftsform. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.