Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2020/01230/TM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 24 april 2020 med angiven svarstid den 28 april 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.