Förslag om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.