Förslag till ändrade djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.16 – 08054/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 19 maj 2020 med angiven svarstid den 26 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.