Förslag till ändrade föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Rubricerade ärende, ert diarienummer MSB 2020-06516, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 18 maj 2020 med angiven svarstid den 27 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

farligt gods