Förslag till ändring av fartygssäkerhetslagens bestämmelser om inhyrd personal

Med hänsyn till det stora antal yttranden som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.