Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

 Remissen innehåller inte något förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.