Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:174) om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar bulklast

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.