Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om Livsmedelshygien

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.