Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4292/2009, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.