Förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende. Regelrådet har den 22 april 2010 yttrat sig över tidigare föreslagna ändringar i FHIFS 2003:3 (Regelrådets dnr N 2008:05/2010/133).