Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll (BFS 1995:6) samt upphävande av Boverkets kungörande av tekniska specifikationer m.m. (BFS 1999:17)

 De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.