Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:369 om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:369 om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Då remissen inte innehåller något författningsförslag omfattas den inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.