Förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2657-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.