Förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/04035, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.