Förslag till ändring i föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd (SJVFS 1994:22), beta, foder-, olje- och fiberväxter (SJVFS 1994:23) samt om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter (SJVFS 2009:66)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.