Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

farligt gods