Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-10326/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Av remissen framgår att förslaget delvis avser avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av 7 § avgiftsförordningen. I övrigt har Regelrådet i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.