Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter för veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.1.16-0094/2020, har remitterats till Regelrådet.

Remissen avser förslag till ändring om avgifter. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.