Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:15) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()