Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:15) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.