Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2022:24) om stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag